پشتیبانی

پشتیبانی وبسایت جمشیدی اصل

 

۱) پیشنهاد – انتقاد – سوالات متداول:

     esmail.jamshidiasl@gmail.com

 

۲) رفع مشکل های احتمالی خرید:

     ۰۹۹۰۴۰۰۱۱۲۷

     esmail.jamshidiasl@gmail.com